انتظارات از نرم افزار مدرسه

انتظارات از نرم افزار مدرسه برای پاسخگویی به نیازهای مدیریتی

آموزش در هزاره سوم با توجه به پیچیده تر شدن جهان هستی و وجود دریایی بی کران از اطلاعات دگرگون شده. این امر نیازمند خلاقیت در مدیریت اطلاعات و آموزش به ویژه آموزش در مدارس که باید طبق یک سیستم آموزشی بتواند در این عصر همگام با تکنولوژی روز حرکت کند.  انتظارات از نرم افزار مدرسه به گونه ای است که باید بتواند این حجم اطلاعات را برای دانش آموزان و مدیران مدارس تحلیل و کنترل کند که این خود نیازمند یک تحول در سیستم آموزشی بوده است.

این تحول با روی کار آمدن هوشمند سازی مدارس و استفاده از نرم افزارهای مدیریتی و آموزشی نمود پیدا کرد. نرم افزار هایی که توان بسیار بالایی در دسته بندی اطلاعات، کنترل اطلاعات و صرفه جویی در هزینه و زمان را دارند. این نرم افزارها مدیریت ساعات و برنامه های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه مدرسه را در خود تحلیل میکند. انتظارات از نرم افزار مدرسه به گونه ای می باشد که بتواند دغدغه های مدیریتی را کاهش داده و علاوه بر کنترل و سازمان دهی کمی اطلاعات بتواند شاخص های کیفی آموزش و مدیریتی را بالا برد.

انتظارات از نرم افزار مدرسه توسط والدین دانش آموزان نیز باید لحاظ گردد تا والدین هم بتوانند در این نرم افزار ها به گونه ای نقش ناظر و هدایت گر را ایفا کنند و سیستم آموزشی را از دور تحت نظر داشته باشند و ارتباط بیشتر با معلمین از طریق این نرم افزار ها در خصوص شناخت، شکوفایی و تعالی استعداد های فرزندان خود برقرار کنند.

انتظارات از نرم افزار مدرسه

مدیران چه انتظاراتی از نرم افزار مدرسه دارند؟

انتظارات از نرم افزار مدرسه را می توان از نگاه مدیریتی بیشتر مورد بررسی قرار داد. انتظاراتی که از نرم افزار مدرسه است را در قالب اطلاعات آماری از دانش آموزان، کلاس ها، لیست همکاران، سامانه حضور و غیاب، ارتباط با خانواده یا والدین دانش آموز و هم چنین نظرات معلمین در مورد دانش آموزان و ارائه گزارشات در خصوص وضعیت آموزشی و انضباطی و سلامتی دانش آموزان به مدیریت مدرسه و هم چنین والدین دانش آموزها.

این نرم افزارها کمک می کند که هزینه و زمان کمتری صرف فعالیت های روزمره ی مدارس شود که این امر باعث می شود کیفیت آموزش و مدیریت مدرسه بالا رفته. انتظارات از نرم افزار مدرسه به گونه ای است که فقط این نرم افزارها نقش مدیریتی نداشته باشند بلکه نقش تعاملی آن بیشتر باشد و پرسش و پاسخ هایی بین سه وجه مدرسه یعنی دانش آموز، والدین و مدرسه رد و بدل شود این تعاملات باعث شناخت بیشتر این سه ضلع از یکدیگر می شود که باعث می شود آموزش در یک فضای تعاملی و چند سویه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار شود. شرکت هایی که در بحث تولید این نرم افزارها دست اندرکار هستند باید این موضوعات و نکته نظرها و دغدغه هایی که سیستم آموزشی، دانش آموزان و والدین آنها دارند را در طراحی این نرم افزارها اعمال کنند.

مدیران چه انتظاراتی از نرم افزار مدرسه دارند