بروشور سامانه یکپارچه مدیریت مدارس همکلاسی

بروشور همکلاسی

بروشور سامانه یکپارچه مدیریت مدارس (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک همکلاسی

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک

بروشور دفتر کلاسی الکترونیک (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور سامانه نرم افزاری اطلاع رسانی و ارتباطی

بروشور سامانه اطلاع رسانی همکلاسی

بروشور سامانه اطلاع رسانی همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور نرم افزار امور مالی مدارس

بروشور سامانه مالی همکلاسی

بروشور سامانه مالی همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور تغذیه مدارس همکلاسی

بروشور سامانه تغذیه همکلاسی

بروشور سامانه تغذیه همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور نانو پوشش همکلاسی

بروشور نانوپوشش همکلاسی

بروشور نانوپوشش همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

بروشور نرم افزار آزمون آنلاین ( ویرایش 1396 )

بروشور نرم افزار آزمون آنلاین

بروشور نرم افزار آزمون آنلاین همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

نرم افزار حضور و غیاب مدارس همکلاسی ( ویرایش 1396 )

نرم افزار حضور و غیاب همکلاسی

بروشور نرم افزار حضور و غیاب همکلاسی (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)

 

 

نرم افزار مدیریت ثبت نام مدارس ( ویرایش 1396 )

نرم افزار مدیریت ثبت نام

بروشور نرم افزار مدیریت ثبت نام (برای دریافت فایل PDF بر روی تصویر کلیک کنید)