جنسيت : دخترانهپسرانه

مقطع : ابتداييمتوسطه دوره اولمتوسطه دوره دومهنرستانكار دانش