جنسيت : دخترانهپسرانه

    مقطع : ابتداييمتوسطه دوره اولمتوسطه دوره دومهنرستانكار دانش