لیست مدارس ماندگار

مدارس ماندگار تهران

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار اصفهان

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار کرمانشاه

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار خراسان رضوی

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار همدان

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار مازندران

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار آذربایجان غربی

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار قم

دبیرستان ماندگار لعیا ارومیه

دخترانه دبستان دوره دوم هیئت امنایی
ارومیه، ۱

متوسطه دوره دوم پسرانه ماندگار سعدی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم نمونه مردمی
اصفهان، 3

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

پسرانه هنرستان هیئت امنایی
کرمانشاه، 3

دبیرستان ماندگار جلال آل احمد کرمانشاه

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
کرمانشاه، 2

دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
کرمانشاه

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی ملایر

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
ملاير0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
همدان، 1

دبیرستان ماندگار امام خمینی همدان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
همدان، 1

مدارس ماندگار سایرشهرها

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
آبادان

مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

مختلط دبیرستان دوره دوم دولتی
سقز0

دبیرستان ماندگار ولایت گچساران

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار علم الهدی گچساران

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
گچساران0

دبیرستان ماندگار دکتر شریعتی زنجان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
زنجان، ۲

دبیرستان ماندگار توحید قزوین

دخترانه دبیرستان دوره دوم دولتی
قزوین، 2

دبیرستان ماندگار شهید بهشتی رشت

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
رشت، 2

دبیرستان ماندگار فاروق اعظم ایرانشهر

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
ايرانشهر

دبستان ماندگار آیت الله طالقانی زاهدان

پسرانه دبستان دولتی
زاهدان

دبیرستان ماندگار سمیه بجنورد

دخترانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
بجنورد

دبیرستان ماندگار آمنه سربیشه

دخترانه کار و دانش دولتی
سربيشه

دبیرستان ماندگار صفوی (شاهد) اردبیل

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
اردبيل

دبستان ماندگار امام خمینی حمل آباد اردبیل

پسرانه دبستان دولتی
اردبيل، 1

دبیرستان ماندگار فردوسی تبریز

پسرانه دبیرستان دوره دوم هیئت امنایی
تبریز، ۲

دبیرستان ماندگار رازی آبادان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
آبادان

دبیرستان ماندگار سعادت (مظفری) بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
بوشهر

دبیرستان ماندگار شرف اردکان

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
اردكان

دبیرستان ماندگار ایرانشهر یزد

پسرانه دبیرستان دوره دوم دولتی
یزد، 1