مدارس ویژه

ویژه‌های همکلاسی پدیا

دبستان پسرانه غیر دولتی بحرالعلوم قم

پسرانه دبستان غیر دولتی
قم، 3

دبستان دخترانه غیر دولتی عارفان توس مشهد

دخترانه دبستان غیر دولتی
خراسان رضوی، 3

دبستان دخترانه غیر دولتی مفتاح مشهد

دخترانه دبستان غیر دولتی
، 4

دبستان پسرانه غیر دولتی منتخبان کوثر اردبیل

پسرانه دبستان غیر دولتی
اردبیل، 2

هنرستان پسرانه غیر دولتی تربیت بدنی حرکت بوشهر

پسرانه هنرستان غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

هنرستان پسرانه غیر دولتی فنی ندای دانش بوشهر

پسرانه هنرستان غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر دولتی سما 2 بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی نورا بوشهر

دخترانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره دوم دخترانه غیر دولتی سما 1 بوشهر

دخترانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره اول پسرانه غیر دولتی سراج بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره اول پسرانه غیر دولتی خیام بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
بوشهر، بوشهر

دبیرستان دوره اول پسرانه غیر دولتی سروش ایران بوشهر

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
بوشهر، بوشهر