مدارس ویژه

ویژه‌های همکلاسی پدیا

ویژه

دبیرستان دوره دوم دخترانه شهدای ملی حفاری اهواز

دخترانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
اهواز

دبیرستان دوره اول دخترانه شهدای ملی حفاری اهواز

دخترانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
اهواز

دبستان غیردولتی پسرانه مبتکران یزد

پسرانه دبستان غیر دولتی
یزد

دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه الماس دانش اردبیل

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
اردبيل، ۱

دبیرستان دوره دوم غیردولتی پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه اقتصاد اصفهان

پسرانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
اصفهان، ۳

دبستان غیردولتی دخترانه عدالت دانشگاه اصفهان

دخترانه دبستان غیر دولتی
اصفهان، 3

دبیرستان دوره دوم غیر دولتی پسرانه مبتکران نو تبریز

پسرانه دبیرستان دوره دوم غیر دولتی
تبریز، ناحیه ۱

دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه علامه حلی دولت آباد

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
اصفهان

دبستان پسرانه مهر ولایت اهواز

پسرانه دبستان هیئت امنایی
اهواز، ناحیه 4

دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه آیین اهواز

پسرانه دبیرستان دوره اول غیر دولتی
اهواز، ناحیه 4