نرم‌افزارهای مدیریت اطلاعات

مدیریت ساده و یکجای اطلاعات مدرسه را به همکلاسی بسپارید!

سیستم مدیریت اطلاعات پایه

مدیریت اطلاعات پایه

با همکلاسی، اطلاعات مدرسه‌ی خود را هوشمندانه مدیریت کنید!

سامانه‌ی مدیریت دانش‌آموزان

مدیریت دانش‌آموزان

مدیریت ساده و هوشمندانه‌ی اطلاعات دانش‌آموزان، با همکلاسی!

نرم‌افزار مدیریت موارد انضباطی

مدیریت موارد انضباطی

محاسبه‌ی سریع و دقیق نمرات انضباط با نرم‌افزار همکلاسی!

سیستم مدیریت فایل مدرسه

سیستم مدیریت فایل

مدیریت ساده‌ی فایل‌های مدرسه، با مدیریت فایل همکلاسی!