10 پیشنهاد ویژه دبیرستان‌های دوره اول پسرانه اصفهان

1. دبیرستان پسرانه حضرت ابوالفضل

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | شهید کشوری

 3136344394


2. دبیرستان پسرانه عدل دانشگاه اصفهان

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان هزارجریب

 3137932753


3. دبیرستان پسرانه شهید اژه‌ای 1

دوره اول متوسطه | پسرانه | استعدادهای درخشان

اصفهان | خیابان صفه

 3136201319


4. دبیرستان پسرانه صالحین

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان جهاد

 3132344440


5. دبیرستان پسرانه خوارزمی

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان شمس آبادی

 3132369497


6. دبیرستان پسرانه امیرالمومنین

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان آمادگاه

3132223109


7. دبیرستان پسرانه اسوه

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان شریعتی

 3136243983


8. دبیرستان پسرانه قدسیان

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | اردیبهشت جنوبی

 3132359195


9. دبیرستان پسرانه خرازی

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان فرایبورگ

 3136688150


10. دبیرستان پسرانه اسلام

دوره اول متوسطه | پسرانه | غیر دولتی

اصفهان | خیابان شریف واقفی

 3132663410