دبستان دخترانه آوای علم یزد

یزد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
یزد - آهنشهر - روبرو زمین چمن - ساختمان بهداری قدیم
03531453434
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه