دبستان دخترانه اندیشه دانش رودهن

رودهن
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
پردیس-فروردین جنوبی-خیابان حافظنبش فردوسی روبروی واحد تجاری
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه