دبستان دخترانه تعاون دانشگاه شاهين شهر

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان فردوسی -فرعی ٣ شرقی -پلاک ٤١
03215248822
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه