دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی خميني شهر

خميني شهر
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
اصفهان - دانشگاه صنعتی - دبستان دخترانه دانشگاه صنعتی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه