دبستان دخترانه سماء بم

بم
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بم خیابان مدرس - مدرس 17
03442221267
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه