دبستان دخترانه سما آباده

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بلوار دانشگاه آزاد روبه روی مسکن مهر
07144361471
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه