دبستان دخترانه سما اقليد

اقليد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ شهید منتظری کوچه اردیبهشت انتهای کوچه
07144532827
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه