دبستان دخترانه شهید سلیمان خاطر کامياران

دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خیابان امام-خیابان پرستار-جنب بیمارستان سینا
08723522225
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه