دبستان دخترانه متانت الوند

قزوین
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
قزوین - شهرصنعتی البرز - الوند - خیابان جابر - کوچه اخلاص
02832223155
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه