دبستان دخترانه مولوی بندرعباس

بندرعباس
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
بندر عباس - شهرک مروارید (شرکت نفت)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه