دبیرستان دخترانه دوره دوم پژوهندگان ریحانه النبی بندرعباس

بندرعباس
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بندرعباس - بلوار مصطفی خیمنی - روبروی فروشگاه اتکا - پارک صفا
07633662887
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه