دبیرستان دوره اول دخترانه خضراء تربت جام

تربت جام
دخترانه
دبیرستان دوره اول
نمونه دولتی
انتهای یحیی آباد
05152524093
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه