دبیرستان دوره اول دخترانه سما آباده

دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
آباده بلوار استقلال جنب مدرسه بهار اندیشه
07144332813
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه