دبیرستان دوره اول دخترانه سما اقليد

اقليد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
فلکه معلم پایین تر از مدرسه شاهد سرسنگ
07144527410
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه