دبیرستان دوره اول دولتی دخترانه بهشت کرمان

کرمان
دخترانه
دبیرستان دوره اول
هیئت امنایی
۰۳۴۳۳۳۱۳۵۲۰
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه