دبیرستان دوره اول پسرانه بینش سلمان تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
خیابانشریعتی خیابانیخیابانچال خیابان شهید فکوری ک مشایخیابانی پ14
02122002171
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه