دبیرستان دوره اول پسرانه دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
دانشگاه صنعتی
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه