دبیرستان دوره اول پسرانه سجاد تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
نارمك ميدان 21 خیابان شهيد خیابان اموشي
02177494836
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه