دبیرستان دوره اول پسرانه سما شهرضا

شهرضا
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهرضا_ خ _ حکیم نصراله خ شهیدیزدانی
03153229605
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه