دبیرستان دوره اول پسرانه سیمای فرهنگ تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
انتهاي آبشناسان،شهران،خیابانيابان وسك،كوچه
02144816040
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه