دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، مجتمع آموزشی دانشگاه صنعتی
03133912939
دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه