دبیرستان دوره دوم دخترانه دکتر حسابی شهرري

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شهرری م شهرداری (هادی ساعی) م مدرس ضلع جنوبی
02155932488
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه