دبیرستان دوره دوم دخترانه سما بندرانزلي

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بندرانزلی انتهاى خ مطهرى کلویرجنب پایگاه مقاومت
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه