دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید مهدوی کرمان

دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
خیابان مرادی کرمانی5
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه