دبیرستان دوره دوم دخترانه مرآت تهران

تهران
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
17 شهریور- ابتدای بلوار قیام
03356701033551740
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه