دبیرستان دوره دوم دخترانه نیکان شوشتر

شوشتر
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
شوشتر - کوی سید صاح - دبیرستان نمونه دولتی نیکان
06136221080
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه