دبیرستان دوره دوم دخترانه پروین اعتصامی تبريز

تبریز
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان آزادی- گلباد
04113348747
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه