دبیرستان دوره دوم دخترانه پوینده ياسوج

ياسوج
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
بلوار شهید رجایی-بین رجا 2و3
07412227752
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه