دبیرستان دوره دوم غیردولتی دخترانه نور بم

بم
دخترانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
باهنر 5 نهصد متری
۰۳۴۴۴۳۴۳۱۱۳
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه