دبیرستان دوره دوم پسرانه ابوذر تبريز

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
غیر دولتی
نبش تقاطع ابوریحان و صائب
04114777243
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه