دبیرستان دوره دوم پسرانه دکتر حسابی تهران

تهران
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خیابان پیروزی- خیابان نبرد - خیابان قیام شاهد 6
03310899033167000
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه