دبیرستان دوره دوم پسرانه دکتر علی قاضی قوچان

قوچان
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
کوی ارتش-ارتش6
05812211816
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه