دبیرستان ماندگار شهید چمران ارومیه

ارومیه
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
هیئت امنایی
ارومیه، ایالت، خیابان شهیدکشتگر
04432222620
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه