دبیرستان ماندگار کزازی کرمانشاه

کرمانشاه
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1307
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه