مجتمع آموزشی پردیس جم

جم
مختلط
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
بوشهر - جم - مجتمع فرهنگی و آموزشی شهرک پردیس
07737646280
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه