همکلاسی

بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

پکیج‌های همکلاسی‌

بسته‌های پیشنهادی

به‌صرفه‌ترین پکیج را برای مدیریت مدرسه‌تان انتخاب کنید!

بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

پکیج پایه

شامل تمام امکانات مورد نیاز مدرسه برای مدیریت امور آموزشی، ثبت ترددها و نظارت و دریافت شهریه.

بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

پکیج استاندارد

امکانات پکیج پایه به‌علاوه قابلیت‌های مورد نیاز برای مدیریت منابع انسانی و ارتباطی مدرسه.

بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

پکیج حرفه‌ای

ویژگی‌های پکیج استاندارد به‌علاوه امکانات مدیریت کتابخانه، امضای دیجیتال و برنامه مطالعاتی.

بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

پکیج VIP

تمام امکانات پکیج حرفه‌ای به‌علاوه داشبورد پیشرفته، اتوماسیون و اپلیکیشن اختصاصی مدرسه.

لیست امکانات
پکیج پایه پکیج استاندارد پکیج حرفه‌ای پکیج VIP
نرم افزار پایه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اپلیکیشن موبایل بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تکلیف الکترونیک بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
طرح درس بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
گزارش‌های نموداری بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امور شهریه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
پیام کوتاه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت پیام‌ها بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
دفتر کلاسی الکترونیک بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت محتوای آموزشی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تدوین برنامه هفتگی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
بانک سوالات و آزمون بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
نظرسنجی الکترونیک بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
کلاس‌های فوق برنامه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت وظایف (روزنگار) بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت رسانه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امضای دیجیتال بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت کتابخانه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت برنامه مطالعاتی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
داشبورد مدیریت حرفه‌ای بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اتوماسیون اداری بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
سفارشی‌سازی اپلیکیشن بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
لیست امکانات
پکیج پایه
نرم افزار پایه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اپلیکیشن موبایل بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تکلیف الکترونیک بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
طرح درس بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
گزارش‌های نموداری بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امور شهریه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
پیام کوتاه بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت پیام‌ها بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
دفتر کلاسی الکترونیک بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت محتوای آموزشی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تدوین برنامه هفتگی بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
بانک سوالات و آزمون
نظرسنجی الکترونیک
کلاس‌های فوق برنامه
مدیریت وظایف (روزنگار)
مدیریت رسانه
امضای دیجیتال
مدیریت کتابخانه
مدیریت برنامه مطالعاتی
داشبورد مدیریت حرفه‌ای
اتوماسیون اداری
سفارشی‌سازی اپلیکیشن
لیست امکانات
پکیج استاندارد
نرم افزار پایهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اپلیکیشن موبایلبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تکلیف الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
طرح درسبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
گزارش‌های نموداریبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امور شهریهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
پیام کوتاهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت پیام‌هابسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
دفتر کلاسی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت محتوای آموزشیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تدوین برنامه هفتگیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
بانک سوالات و آزمونبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
نظرسنجی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
کلاس‌های فوق برنامهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت وظایف (روزنگار)بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت رسانهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امضای دیجیتال 
مدیریت کتابخانه 
مدیریت برنامه مطالعاتی 
داشبورد مدیریت حرفه‌ای 
اتوماسیون اداری 
سفارشی‌سازی اپلیکیشن 
لیست امکانات
پکیج حرفه‌ای
نرم افزار پایهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اپلیکیشن موبایلبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تکلیف الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
طرح درسبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
گزارش‌های نموداریبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امور شهریهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
پیام کوتاهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت پیام‌هابسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
دفتر کلاسی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت محتوای آموزشیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تدوین برنامه هفتگیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
بانک سوالات و آزمونبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
نظرسنجی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
کلاس‌های فوق برنامهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت وظایف (روزنگار)بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت رسانهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امضای دیجیتالبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت کتابخانهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت برنامه مطالعاتیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
داشبورد مدیریت حرفه‌ای 
اتوماسیون اداری 
سفارشی‌سازی اپلیکیشن 
لیست امکانات
پکیج VIP
نرم افزار پایهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اپلیکیشن موبایلبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تکلیف الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
طرح درسبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
گزارش‌های نموداریبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امور شهریهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
پیام کوتاهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت پیام‌هابسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
دفتر کلاسی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت محتوای آموزشیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
تدوین برنامه هفتگیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
بانک سوالات و آزمونبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
نظرسنجی الکترونیکبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
کلاس‌های فوق برنامهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت وظایف (روزنگار)بسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت رسانهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
امضای دیجیتالبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت کتابخانهبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
مدیریت برنامه مطالعاتیبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
داشبورد مدیریت حرفه‌ایبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
اتوماسیون اداریبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی
سفارشی‌سازی اپلیکیشنبسته‌های پیشنهادی سامانه همکلاسی

زیرسیستم‌های ویژه

دیجیتال مارکتینگ