پروژه‌های همکلاسی‌وب

مجموعه‌هایی که افتخار همکاری با آن‌ها را داشتیم...

Rectangle 343 (1)
کارفرما: مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل
شهر: اصفهان
تاریخ ‌‌ پروژه: دی‌ماه ۱۴۰۰
نوع مدرسه: غیردولتی
جنسیت: پسرانه​
مقطع: پیش دبستان-دبستان-دوره اول متوسطه-دوره دوم متوسطه

کارفرما: مدرسه دختران هوشمند کرمان (دهک)

شهر: یزد

تاریخ ‌‌ پروژه: آبان‌ماه ۱۴۰۱

نوع مدرسه: نمونه دولتی

جنسیت: دخترانه

مقطع: سه مقطع آموزشی

Rectangle 343 (2)
Rectangle 343 (3)

کارفرما: دبستان مسرور

شهر: اصفهان

تاریخ ‌‌ پروژه: مهرماه ۱۴۰۱

نوع مدرسه: غیردولتی

جنسیت: پسرانه

مقطع: پیش دبستان-دبستان

کارفرما: مجموعه دارالقرآن کریم​

شهر: اصفهان

تاریخ ‌‌ پروژه: شهریورماه ۱۴۰۱

نوع مدرسه: غیردولتی

جنسیت: پسرانه

مقطع: پیش دبستان-دبستان-دوره اول متوسطه-دوره دوم متوسطه

Rectangle 343 (4)
Rectangle 343 (5)

کارفرما: دبیرستان نیک‌آیین

شهر: شیراز

تاریخ ‌‌ پروژه: دی‌ماه ۱۴۰۰

نوع مدرسه: غیردولتی

جنسیت: دخترانه

مقطع: دوره اول متوسطه-دوره دوم متوسطه

کارفرما: موسسه آموزشی محمد امین

شهر: نجف‌آباد اصفهان

تاریخ ‌‌ پروژه: دی‌ماه ۱۴۰۰

نوع مدرسه: غیردولتی

جنسیت: دخترانه-پسرانه

مقطع: پیش دبستان-دبستان-دوره اول متوسطه-دوره دوم متوسطه
Rectangle 343 (6)
Rectangle 343 (7)

کارفرما: دبستان انتظار بقیه الله

شهر: یزد

تاریخ ‌‌ پروژه: شهریورماه ۱۴۰۱

نوع مدرسه: غیردولتی

جنسیت: پسرانه

مقطع: پیش دبستان و دبستان